Chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất

Master data sản xuất


Kế hoạch sản xuất


Lệnh sản xuất


Nhật ký sản xuất


Giá thành sản xuất


chuyển đổi số doanh nghiệp

Master data cho sản xuất

BOM là một danh sách các nguyên phụ liệu cùng với số lượng cần để sản xuất ra sản phẩm. BOM trong Odoo được tổ chức linh hoạt theo yêu cầu sản xuất, có thể tổ chức BOM đơn giản 1 cấp, hoặc BOM nhiều cấp với các Sub-Product và Phantom BOM.

Routing là danh sách thứ tự các công việc dùng để sản xuất một sản phẩm. Mỗi BOM được link tới một Routing nhưng một Routing có thể link được tới nhiều BOM. Hình sau thể hiện những thông tin chính của một Routing gồm thứ tự của các Operations (Công việc) thực hiện tại mỗi Work center, thơi gian thực hiện (có thể lấy trung bình của các lần gần nhất hoặc ghi nhận theo thực tế) và các chỉ dẫn thực hiện công việc cho một Operations.

Work center (xưởng sản xuất / trạm làm việc) là nơi hoạt động sản xuất được thực hiện, Work center được sử dụng cùng với Routing để chia công việc của một Lệnh sản xuất ra nhiều bước hoặc nhiều location (vị trí).

Liên kết BOM với Routing, chỉ định component nào sẽ được sử dụng tại trạm làm việc (Work center) nào. Khi BOM được link tới Routing thì sản phẩm được sản xuất thông qua các Work Order, nếu BOM không được gắn vào Routing nào thì sản phẩm được sản xuất chỉ thông qua Lệnh sản xuất (Manufacturing order).

chuyển đổi số doanh nghiệp

Kế hoạch sản xuất

Có quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên có sẵn và lên kế hoạch với việc sản xuất của bạn: NPL, máy móc, năng lực sản xuất, nhân công..

Có một cái nhìn rõ ràng về toàn bộ kế hoạch của bạn và dễ dàng sắp xếp lại sản xuất.

Theo dõi tính khả dụng, sẵn có của các mặt hàng trong kho và thời gian sản xuất.

Sử dụng công cụ Lên lịch MRP để lên lịch công việc của bạn tại mỗi trung tâm làm việc, dựa trên OEE và công suất của chúng.

chuyển đổi số doanh nghiệp

Quản lý lệnh sản xuất

Khi mọi thông tin đã được thiết lập thì có thể tiến hành tạo Manufacturing order (Lệnh sản xuất). Manufacturing order là một yêu cầu để sản xuất sản phẩm.
Ở lệnh sản xuất thể hiện thông tin sản phẩm cần sản xuất, số lượng, BOM được sử dụng cùng với Routing, ngày giờ dự kiến sản xuất…
Lệnh sản xuất sau khi kiểm tra tồn kho hiện tại của nguyên phụ liệu đủ để đáp ứng, có thể xác nhận để tiến hành sản xuất và tạo ra các Work order.

Liên hệ chúng tôi

chuyển đổi số doanh nghiệp

Nhật ký sản xuất

Tính năng theo dõi kế hoạch và tiến độ sản xuất là một trong những tính năng quan trọng của phần mềm quản lý sản xuất. Thông qua tính năng này, doanh nghiệp có thể thu được nhiều lợi ích trong quá trình ứng dụng phần mềm quản lý tiến độ sản xuất.

Trong thao tác xử lý số liệu Sản xuất hàng ngày, có thể ứng dụng Barcode để đẩy nhanh hoạt động sản xuất tại các trạm làm việc và các hoạt động của kho. Sử dụng barcode nomenclature để định nghĩa các nhóm chức năng, từ đó chương trình có thể tự động nhận dạng được chức năng tương ứng khi scan mã barcode trên chứng từ để mở đúng form nhập liệu của chức năng đó lên cho user nhập vào.

chuyển đổi số doanh nghiệp

Phương pháp triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến

Lợi ích của chuyển đổi số doanh nghiệp

Quản lí sản xuất

Quản lí các đơn đặt hàng sản xuất, Các bước làm, quản lí mã 

vạch của sản phẩm

PLM

Dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa các phiên bản để theo dõi các thay đổi.

Chất lượng

Tạo ra những điểm kiểm soát, cảnh báo chất lượng, các phiếu

kiểm tra chất lượng trước khi giao hàng nhận hàng

Lên lịch và Kế hoạch

Lên kế hoạch sản xuất, sắp xếp lệnh công việc, sắp xếp danh mục

nguyên vật liêu...

Dữ liệu tổng thể và linh hoạt

Tạo ra những nguyên vật liệu đa tần, đặt hàng định tuyến tùy chọn, và cho phép phát triển những thay đổi của sản phẩm

Bảo trì

Tạo các yêu cầu bảo trì như bảo dưỡng phòng ngừa, bảo dưỡng hiệu chỉnh nhanh chóng...