Các nhóm ngành nghề

 

chuyển đổi số doanh nghiệp  
Máy - Thiết bị văn phòng

Cung cấp và dịch vụ liên quan đến máy / thiết bị  văn phòng như máy tính, server, camere, may in, máy photo và các văn phòng phẩm ..

chuyển đổi số doanh nghiệp  
Dịch vụ đào tạo  
 

Các công ty cung cấp dịch vụ đào tạo, Coaching, tuyển dụng và dịch vụ nhân sự cho doanh nghiệp

chuyển đổi số doanh nghiệp  
Dịch vụ kế toán
 

Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, thuế, tư vấn về tài chính và kế toán cho doanh nghiệp

chuyển đổi số doanh nghiệp
 
Dịch vụ tuyển dụng nhân sự
 

Cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp


1.Gia tăng trải nghiệm khách hàng

 

2.Nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên

 

3.Tối ưu hóa quy trình 

4.Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Triển khai  & Đồng hành  

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến