Các dịch vụ trong hệ thống website và dịch vụ liên quan web.

1.

1.

Số liệu tài chính được cập nhật tức thì.

 

2.

Số liệu chính xác và có sự kiểm tra từ các bộ phận

 

3.

Tạo dự báo chính xác về dòng tiền, quản lý công nợ

4.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

 

Triển khai  & Đồng hành 

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến