Các phân hệ phần mềm trong quản lý dịch vụ chuyên biệt

QL Dự án

Quản lý công việc, tiến độ, chất lượng..

Field service

Quản lý dịch vụ cho thuê nhân lực

Help desk

Quản lý  hỗ trợ người dùng, các yêu cầu cần hỗ trợ

 

Chat bot

Tích hợp auto chat bot

IoT

Các giải pháp IoT, kết nối các thiết bị..

Tổng đài

Tổng đài IP

1.

1.

Tích hợp các dịch vụ vào hệ thống.

 

2.

Tạo hệ thống thông tin xuyên suốt các bộ phận

 

3.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

 

Triển khai  & Đồng hành 

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến