Các chức năng dùng đánh giá

Xây dựng quy trình đánh giá


Thiết lập kế hoạch đánh giá


Quản lý đánh giá

Khảo sát

Thiết lập đánh giá nhân viên định kỳ

Duy trì quy trình động viên khích lệ trong công ty bạn bằng cách định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên. Định kỳ đánh giá nguồn nhân lực để đem lại quyền lợi cho nhân viên cũng như tổ chức của bạn, dù là doanh nghiệp nhỏ hay công ty lớn.

Xây dựng quy trình thẩm định phù hợp

Tạo cuộc khảo sát thích hợp để thu thập câu trả lời của nhân viên bạn. Chuẩn bị biểu mẫu riêng của bạn hoặc lựa chọn từ các biểu mẫu hiện có. Quản lý một số loại đánh giá: từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng của quản lý.

Thiết kế khảo sát của riêng bạn

Tạo các khảo sát riêng của bạn để thu thập thông tin và/hoặc ý kiến quan trọng từ nhân viên của bạn. Nhanh chóng thêm các câu hỏi, chỉnh sửa các trang và soạn thảo một khảo sát hữu ích, bằng cách sử dụng các biểu mẫu tích hợp tuyệt vời hoặc tạo thiết kế riêng của bạn từ đầu. 

 

Lợi ích của ứng dụng

Gắn kết  giữa các nhân viên

 Giúp cho ban lãnh đạo hiểu nhân viên hơn, và có những chính sách phù hợp.

Đánh giá năng lực nhân viên

Tạo các đánh giá nhân viên theo định kỳ

Hiểu nhân viên

Thông qua những khảo sát để hiểu rõ nhân viên hơn, mong muốn cũng như tâm tư nguyện vọng nhân viên

 Chiến lược phát triển nhân sự hợp lý

Gắn chiến lược phát triển công ty với chiến lược nhân sự 1 cách rõ ràng và khoa học