Các hoạt động quản lý đào tạo  

Kế hoạch và ngân sách


Duyệt ngân sách 


Quản lý khóa đào tạo

Quản lý chứng chỉ

Lập kế hoạch và ngân sách đào tạo

Quản lý yêu cầu đào tạo từ các phòng ban, lên kế hoạch đào tạo cho tất cả nhân viên ở các phòng ban, ứng với khóa học của nhân viên sẽ có chi phí và thơi gian hoc tương ứng.

Quản lý đào tạo

Tùy theo chương trình đào tạo trong hay ngoài công ty, đào tạo online hay trực tiếp, hệ thống quản lý các khóa học, người học, thời gian học và chi phí liên quan, đồng thời khi công ty đưa đi học thì nhân viên phải ký những cam kết về thời gian làm việc cho công ty.

Lợi ích của ứng dụng

Quản lý việc lập kế hoạch và ngân sách đào tạo

việc lập kế hoạch và ngân sách đào tạo cần quản lý 1 cách khoa học và dễ dàng.

Phê duyệt kế hoạch và ngân sách

Việc phê duyệt kế hoạch và ngân sách giúp bộ phận triển khai có cơ sở thực hiện.

Quản lý quá trình đào tạo

Quản lý tất cả khóa đào tọa nội bộ hay đào tạo bên ngoài, điểm danh học viên đi học, cấp chứng chỉ và hiệu lực của chứng chỉ

Đánh giá

Học viên có thể đánh giá khóa học từ một đến năm sao và ghi lại nhận xét. Đăng hồi đáp riêng, xóa những câu trả lời ngoài chủ đề và hiểu được những điều người khác suy nghĩ về nội dung của bạn.