Các phân hệ phần mềm trong quản lý Nhân sự tiền lương

Nhân viên

Quản lý thông tin và hơp đồng lao động

Tuyển dụng

Quản lý quá trình tuyển dụng.

Đào tạo

Quản lý  đào tạo nhân viên.

Chấm công Tính Lương

Quản lý tình lương, Bảo hiểm nhân viên

Đánh giá NV

Đánh giá KPI nhân viên .


1.

Tăng sự gắng kết và phát triển của nhân viên.

 

2.

Nâng cao hiệu suất làm việc  nhân viên

 

3.

Tạo môi trường để nhân viên đồng hành & phát triển

4.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

 

Triển khai  & Đồng hành 

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến