Các phân hệ phần mềm trong quản lý Tài Chính Kế Toán

Phải thu

Quản lý công nợ phải thu khách hàng

Phải trả

Quản lý công nợ phải trả cho nhà cung cấp

Tài sản

Quản lý  tài sản cố định

 

Chi phí

Quản lý chi phí nhân viên

Tài liệu

Số hóa chứng từ : hóa đơn, phiêu thu...

Tổng hợp

Quản lý kế toán tổng hợp

1.

1.

Số liệu tài chính được cập nhật tức thì.

 

2.

Số liệu chính xác và có sự kiểm tra từ các bộ phận

 

3.

Tạo dự báo chính xác về dòng tiền, quản lý công nợ

4.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

 

Triển khai  & Đồng hành 

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến