Quản lý kế toán tổng hợp

Ngân sách


Tiền mặt & ngân hàng

Tích hợp phân hệ khác

Kết chuyển cuối kỳ

Báo cáo, phân tích

   Thiết lập master data kế toán

   • Thiết lập kỳ kế toán

   • Thiết lập và quản lý hệ thống tài khoản của doanh nghiệp

   • Thiết lập trung tâm chi phí

   • C ác bút toán phân b t đ ng

   • Thiết lập các tài khoản phân bổ (Allocation Accounts)

   Quản lý ngân sách dễ dàng

   Theo dõi ngân sách của bạn và so sánh thực tế pháp sinh với nhiều mức độ ngân sách khác nhau. Từ phòng ban, dự án đến nhóm sản phẩm...

   Quản lý tiền mặt và ngân hàng

   Theo dõi số dư tiền ở quỹ hoặc tài khoản ngân hàng, có thể xem chi tiết các giao dịch liên quan đến tiền mặt và quỹ.

   Tích hợp các phân hệ khác

   • Module quản lý công nợ phải trả – Account Payable

   • Module quản lý công nợ phải thu – Account Receivable

   • Tài sản cố định – Fixed Asset Accounting

   • Module quản lý  kho hàng – Inventory Control

   • Module quản lý  mua hàng – Purchase Order

   • Module quản lý  bán hàng – Order Entry

   • Module quản lý dự án, và giá thành dự án – Project and Job Cost

   Hoạt động cuối kỳ

   • Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.

   • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.

   •  Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.

   • Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.

   • Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.

   • Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.

   • Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.

   • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

   Báo cáo phân tích

   • Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)

   • Báo cáo quản trị nội bộ.

   • Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..

   Lợi ích của ứng dụng

   Tiết kiệm thời gian

    Không cần tạo hóa đơn theo cách thủ công, in và gửi chúng, đăng ký báo cáo ngân hàng, thực hiện các bước thanh toán ... Tự động hóa và tiết kiệm thời gian nhiều hơn.

   Dễ dàng thiết lập

   Các dữ liệu được thiết lập 1 lần và có thể sử dụng cho các bộ phận, chi nhánh

   Dễ dàng kế nối tích hợp

   Cho phép kết nối các phân hệ trong và ngoài công ty.

   Quản lý dòng tiền 

   Hệ thống cho phép dự báo dòng tiền một cách chính xác và dễ dàng nhờ tích hợp dòng tiền thu ,chi  của công ty

   Quản lý đa dạng

   Hệ thống cho phép sử dụng đa tiền tệ, đa công ty, phần tích đa dạng nhiều góc độ

   Kế toán phân tích 

   Báo cáo  hỗ trợ người dùng số liệu rõ ràng có thể hỗ trợ phân tích từ chi tiết đến tổng thể.